В момента разглеждате издание

Назад
Брой:
Купи

ЗАЕДНО! Български език и литература за 3. клас за обучението, организирано в чужбина

Предмет
Български език и литература
Клас
3. клас
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Татяна Ненкова, Анна Георгиева, Събка Бенчева, Николина Георгиева
Продуктов N:
#30301001
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
144
Дата на публикуване
2022
ISBN
9789543446490
 • Помагалото е част от цялостната авторска система за обучение по български език и литература, реализирано в чуждоезикова среда, което осигурява единство, последователност, взаимообвързаност и пълнота в организирането и провеждането на учебния процес.  
 • Предложеното учебно съдържание е функционално разпределено в учебното помагало, като в едно книжно тяло и в електронния продукт са интегрирани дейности за оптимално овладяване на заложеното в учебната програма по български език и литература за 3. клас в трите компонента – овладяване на знания и правила за граматиката и правописа, създаването на устни и писмени текстове, запознаване с литературни произведения от определени жанрове и поставяне на началото на литературното обучение.
 • Оптимизирано е теоретичното и практическото разработване на учебното съдържание както по отношение на обема, така и в начина на представяне. Това гарантира стегнатост и единство при прилагането на знанията.
 • За обогатяване и конкретизиране на активния речник на учениците предимство е наличието на „Правописен речник“ и „Синонимен речник“, а в обучението по литература и на „Тълковен речник“, както и на аудиозаписи с прочит на текстовете с по-бавен темп и от професионален актьор.
 • Учебното съдържание е адаптирано за обучение в чуждоезикова среда, а предложеният обем от знания е съизмерим/съответства с/на заложения в учебния комплект за обучение по български език за 3. клас в България. Това дава възможност за успешно представяне в различни изпитни формати.
 • Помагалото е подходящо както за индивидуална работа у дома, така и за организирано обучение в българско неделно училище в чужбина.
 • Помагалото е налично в електронен вид и на хартиен носител, което позволява самостоятелна работа на ученика, четене, писмено изпълнение на езикови задачи, подготовка и създаване на устен и писмен текст, слушане на аудиозаписите, които могат да се ползват и като образец за подражание при самостоятелното четене на учениците.

 

Цел:

 • Оптимално, лесно и практически ориентирано овладяване на заложеното във втория модул „Български език и литература“ в учебната програма по български език и литература за 3. клас за обучението, организирано в чужбина – усъвършенстване на уменията за разбиране и изразяване на български език, овладяване на заложените аспекти от граматиката и практическото им прилагане в собствен речев продукт. Усъвършенстване на уменията на третокласниците за четене и разбиране на художествени текстове от български автори, за самостоятелно изпълнение на поставени задачи и въпроси върху съдържанието.
 • Единство в овладяването на езика като чужд и като роден.

 

Водещи идеи:

 • Водещ методически подход е даване на кратко обяснение за изучаваното ново граматическо понятие (правило) и веднага прилагане на това знание чрез изпълнение на езикова задача. В това учебно помагало се надгражда постигнатото в 1. и 2. клас равнище на овладяване на български език, като структурирането на информацията и тук продължава, като са интегрирани комуникативният и игровият подход чрез „Играта на Мечо Пух“, което позволява спонтанна комуникация, прилагане на знания за изговор и правопис на думи на български език.
 • Основната нова езикова и граматическа информация е визуално откроена, като е отпечатана върху цветен фона в предложените езикови задачи веднага на практика се прилага това ново знание.
 • Наличието на символи и списъци с конкретни думи, обособени в трите вида речници – „Правописен речник“, „Синонимен речник“, „Тълковен речник“, позволява да се усъвършенстват уменията за търсене на дума в учебен речник и обогатяване на активния речник с думи на български език – синоними, сродни думи, с пряко и преносно значение.
 • Лесно, бързо и практическо ориентирано овладяване на устната и писмената форма българския език.
 • Развиване на умения за точна и правилна употреба на езиковите понятия в различните комуникативни ситуации.
 •  Непрекъснато обогатяване и развиване на речниковия запас и правилното използване на думите в потока на речта.
 • Наличие на електронен продукт и аудиозапис на текстовете от читанката позволяват да се подсили възможността за самостоятелна работа с помагалото и усъвършенстване на произношението на български език.

 

Авторски колектив:

Авторският екип е един и същ за четирите помагала от системата. Това дава възможности за реализирането на единна концепция за лесно овладяване на езика и правилното му прилагане в ежедневната речева комуникация.

 

 

Кошница

Кошница
(0) бр.
общо